Polityka jakości

Polityka jakości

wersja 01012012-1

Firma Primera jako producent etykiet samoprzylepnych prowadzi działalność gospodarczą w imieniu swoich udziałowców. 
Kierownictwo i Personel firmy Primera uznaje jako zasadę, że Klienci są jedynymi weryfikatorami jakości, a ich opinia jest decydująca.
Polityka jakości w firmie Primera jest rozumiana jako zespół działań prowadzonych przez Kierownictwo, Personel oraz udziałowców w produkcji i dostarczaniu wyrobów zdobywających uznanie i satysfakcję Klientów.

Cele Jakości firmy Primera:

- spełnienie potrzeb, wymagań Klientów i przepisów prawa,
- utrzymanie finansowania działalności z własnych środków,
- rozwój sprzedaży i wzrost konkurencyjności wyrobów,
- wytwarzanie wyrobów bezpiecznych,
- specjalizacja w produkcji wyrobów z materiałów samoprzylepnych

Wyznaczone cele Primera osiąga przez:

- utrzymywanie systemu zarządzania jakością i ciągłe doskonalenie jego skuteczności,
- ocenę potrzeb klientów,
- staranny dobór, partnerską współpracę i współdziałanie z dostawcami,
- ustawiczną poprawę jakości wyrobów,
- stosowanie surowców i materiałów o standardzie jakości gwarantującym ustaloną jakość wyrobów,
- wprowadzanie postępu techniczno-technologicznego w oparciu o doświadczenia firm branży przerobu materiałów samoprzylepnych w kraju i za granicą,
- ciągłe szkolenie i doskonalenie kwalifikacji personelu oraz działania na rzecz zadowolenia pracowników,
- spełnienie wymagań dotyczących ochrony środowiska.

Gwarancją osiągnięcia wyznaczonych celów jest znajomość i realizacja POLITYKI JAKOŚCI oraz zobowiązań z niej wynikających pod przywództwem Kierownictwa przez wszystkich Pracowników firmy Primera.
Zarząd firmy Primera zapewnia i przeznacza środki na wdrożenie i utrzymanie POLITYKI JAKOŚCI oraz sprawuje nadzór nad jej realizacją.
Ponadto pragniemy Państwa poinformować, że nasza firma przestrzega przepisów wynikających z rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
Jako odbiorca i jednocześnie dystrybutor w łańcuchu dostaw nie jesteśmy zobligowani do wstępnej rejestracji żadnej substancji niebezpiecznej.

Zarząd firmy Primera
Oferta
Kontakt zapytanie
Znaki graficzne firm zamieszczone na tej stronie są użyte wyłącznie w celach informacyjnych.